Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 Międzypokoleniowy Inkubator Więzi Społecznych jest projektem tak ambitnym i tak rozbudowanym, że… wystarczy na pokolenia! Nikt z członków Stowarzyszenia Sursum Corda, rozpoczynając prace koncepcyjne nad wnioskiem aplikacyjnym do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030 nie przypuszczał, że finalnie zrodzi się tak odważna i komplementarna inicjatywa. I spore wyzwanie.  

Bez wglądu wiek, w którym jesteśmy – kryzys więzi i relacji z pewnością nas dopadnie. W dużym uproszczeniu można zauważyć, iż konflikt międzypokoleniowy to standard przeżywany przez każdego dorastającego człowieka; rozluźnienie więzi społecznych, solidarnościowych czy światopoglądowych to zazwyczaj obszar zagrożeń dla ludzi dojrzałych i aktywnych zawodowo. Rozdzierająca tęsknota za zwykłymi relacjami z najbliższymi, nierzadko wypełnia codzienność ludzi starszych. Jak to uleczyć; jak zresetować do właściwych wartości?

Wydaje się, że pojęcie Inkubatora jest dobrym symbolem i początkiem zmian. Wierzymy, że Susrum Corda Missio, to inkubator nadziei.
Z nią możemy podejmować konkretne inicjatywy,
w których krok po kroku wspólnie przywrócimy właściwe znaczenia społecznie ważnym pojęciom
i wartościom, takim jak: solidarność, szacunek, godność, patriotyzm, ufność, poświecenie czy odpowiedzialność. Jednak w Międzypokoleniowym Inkubatorze Więzi Społecznych nie skupiamy się na pojęciach, ale w konkretnych projektach realizujemy katolicką naukę społeczną. 

Proponujemy różnorodne formy nowej ewangelizacji, edukatoria dla rodzin, małżeństw i osób samotnych; angażujemy się w działalność na rzecz wspierania rozwoju osób z dysfunkcjami społecznymi i stawiamy opór współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, które niszczą więzi społeczne, rodzinne i te najważniejsze – relacje człowieka z Bogiem.

„W życiu bowiem przynosi owoce nie ten,
kto ma wiele bogactw, ale ten, kto tworzy
i utrzymuje wiele więzi, wiele relacji, wiele przyjaźni poprzez różne «bogactwa»,
to znaczy różne dary, którymi obdarzył go Bóg”
Papież Franciszek 

Poznaj nasze inicjatywy:

Ogólnopolska Sieć Chrześcijańskich NGO  – to wspólne podejmowanie inicjatyw społeczno-obywatelskich, wymiana doświadczeń i aktywny udział w działaniach na rzecz ekonomii wartości. Chcemy stworzyć silny ośrodek konsultacyjny i opiniotwórczy dla działań w sferze społecznej.

Edukatorium na rzecz rozwoju – przestrzeń formacji dla rodzin, małżeństw, osób samotnych, osób z dysfunkcjami społecznymi, dzieci, młodzieży, osób w wieku senioralnym, w której redefiniujemy międzypokoleniowe więzi oraz uczymy aktywności w działaniu pro-społecznym
i pro -obywatelskim.

Centrum „Laudato Si”  – inicjatywa będąca odpowiedzią na Encyklikę Papieża Franciszka;
to szereg działań, w których wracamy do właściwego rozumienia ekosystemu relacji, do poszanowania samych siebie, swoich bliźnich i szczególnej troski o środowisko naturalne, jako dzieła stworzenia Boga, oddanego nam w służbę.

Centrum „Kobieta świadoma powołania”  – platforma dedykowana kobietom różnego wieku
i stanu, której celem jest integracja oraz budowa tożsamości kobiety w oparciu o myśli Papieża Jana Pawła II („O godności i powołaniu kobiety” ); aktywizacja kobiet do podejmowania ról liderek życia publicznego.

Centrum weterana  – międzypokoleniowa inicjatywa przywracania więzi obywatelskich
i patriotycznych. Edukacja młodych poprzez osobiste spotkanie z doświadczeniami weteranów
i zaangażowanie obywatelskie autorytetów; ludzi służby i poświecenia. Współczesne toposy bohaterów w promocji więzi społecznych.

Centrum rozwoju talentów – inkubator prawdziwych i często ukrytych talentów osób niezaangażowanych publicznie; wsparcie warsztatowe poprzez metodę „Bożego coachingu” rozwój kompetencji społecznych i relacyjnych. Wyjątkowa szansa aktywizacji szerokiej grupy osób wykluczonych zawodowo i społecznie oraz możliwość twórczego rozwoju więzi w  środowiskach wieloproblemowych.

Centrum co-workingu  – przestrzeń wzmacniania relacji przeznaczona dla osób rozwijających swoją aktywność zawodową, działalność gospodarczą lub społeczną. Integracja międzypokoleniowa  (np. współpraca młodych matek z seniorami przy okresowej opiece nad dziećmi). Konkretna forma wsparcia aktywności i relacji społeczno -zawodowych, dzięki udostępnionym i wyposażonym stanowiskom pracy w strefie co-workingowej.

Projekt “Międzypokoleniowy Inkubator Więzi Społecznych” finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.