Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 Międzypokoleniowy Inkubator Więzi Społecznych jest projektem tak ambitnym i tak rozbudowanym, że… wystarczy na pokolenia! Nikt z członków Stowarzyszenia Sursum Corda, rozpoczynając prace koncepcyjne nad wnioskiem aplikacyjnym do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030 nie przypuszczał, że finalnie zrodzi się tak odważna i komplementarna inicjatywa. I spore wyzwanie.  

Bez wglądu wiek, w którym jesteśmy – kryzys więzi i relacji z pewnością nas dopadnie. W dużym uproszczeniu można zauważyć, iż konflikt międzypokoleniowy to standard przeżywany przez każdego dorastającego człowieka; rozluźnienie więzi społecznych, solidarnościowych czy światopoglądowych to zazwyczaj obszar zagrożeń dla ludzi dojrzałych i aktywnych zawodowo. Rozdzierająca tęsknota za zwykłymi relacjami z najbliższymi, nierzadko wypełnia codzienność ludzi starszych. Jak to uleczyć; jak zresetować do właściwych wartości?

Wydaje się, że pojęcie Inkubatora jest dobrym symbolem i początkiem zmian. Wierzymy, że Susrum Corda Missio, to inkubator nadziei.
Z nią możemy podejmować konkretne inicjatywy,
w których krok po kroku wspólnie przywrócimy właściwe znaczenia społecznie ważnym pojęciom
i wartościom, takim jak: solidarność, szacunek, godność, patriotyzm, ufność, poświecenie czy odpowiedzialność. Jednak w Międzypokoleniowym Inkubatorze Więzi Społecznych nie skupiamy się na pojęciach, ale w konkretnych projektach realizujemy katolicką naukę społeczną. 

Proponujemy różnorodne formy nowej ewangelizacji, edukatoria dla rodzin, małżeństw i osób samotnych; angażujemy się w działalność na rzecz wspierania rozwoju osób z dysfunkcjami społecznymi i stawiamy opór współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, które niszczą więzi społeczne, rodzinne i te najważniejsze – relacje człowieka z Bogiem.

„W życiu bowiem przynosi owoce nie ten,
kto ma wiele bogactw, ale ten, kto tworzy
i utrzymuje wiele więzi, wiele relacji, wiele przyjaźni poprzez różne «bogactwa»,
to znaczy różne dary, którymi obdarzył go Bóg”
Papież Franciszek 

Poznaj nasze inicjatywy:

Ogólnopolska Sieć Chrześcijańskich NGO  – to wspólne podejmowanie inicjatyw społeczno-obywatelskich, wymiana doświadczeń i aktywny udział w działaniach na rzecz ekonomii wartości. Chcemy stworzyć silny ośrodek konsultacyjny i opiniotwórczy dla działań w sferze społecznej.

Edukatorium na rzecz rozwoju – przestrzeń formacji dla rodzin, małżeństw, osób samotnych, osób z dysfunkcjami społecznymi, dzieci, młodzieży, osób w wieku senioralnym, w której redefiniujemy międzypokoleniowe więzi oraz uczymy aktywności w działaniu pro-społecznym
i pro -obywatelskim.

Centrum „Laudato Si”  – inicjatywa będąca odpowiedzią na Encyklikę Papieża Franciszka;
to szereg działań, w których wracamy do właściwego rozumienia ekosystemu relacji, do poszanowania samych siebie, swoich bliźnich i szczególnej troski o środowisko naturalne, jako dzieła stworzenia Boga, oddanego nam w służbę.

Centrum „Kobieta świadoma powołania”  – platforma dedykowana kobietom różnego wieku
i stanu, której celem jest integracja oraz budowa tożsamości kobiety w oparciu o myśli Papieża Jana Pawła II („O godności i powołaniu kobiety” ); aktywizacja kobiet do podejmowania ról liderek życia publicznego.

Centrum weterana  – międzypokoleniowa inicjatywa przywracania więzi obywatelskich
i patriotycznych. Edukacja młodych poprzez osobiste spotkanie z doświadczeniami weteranów
i zaangażowanie obywatelskie autorytetów; ludzi służby i poświecenia. Współczesne toposy bohaterów w promocji więzi społecznych.

Centrum rozwoju talentów – inkubator prawdziwych i często ukrytych talentów osób niezaangażowanych publicznie; wsparcie warsztatowe poprzez metodę „Bożego coachingu” rozwój kompetencji społecznych i relacyjnych. Wyjątkowa szansa aktywizacji szerokiej grupy osób wykluczonych zawodowo i społecznie oraz możliwość twórczego rozwoju więzi w  środowiskach wieloproblemowych.

Centrum co-workingu  – przestrzeń wzmacniania relacji przeznaczona dla osób rozwijających swoją aktywność zawodową, działalność gospodarczą lub społeczną. Integracja międzypokoleniowa  (np. współpraca młodych matek z seniorami przy okresowej opiece nad dziećmi). Konkretna forma wsparcia aktywności i relacji społeczno -zawodowych, dzięki udostępnionym i wyposażonym stanowiskom pracy w strefie co-workingowej.

Projekt „Międzypokoleniowy Inkubator Więzi Społecznych” finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone