Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi

Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?»«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni».Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

Apostołowie po raz kolejny stają przed Wysoką Radą. Stają się przez to świadkami Jezusa w Jerozolimie. Nie nawołują do nawrócenia, ale wzywają przywódców żydowskich do opowiedzenia się za lub przeciwko Jezusowi. Krew Zbawiciela przelana na krzyżu stała się ofiarą przynoszącą ludziom odpuszczenie grzechów. Apostołowie dają świadectwo wiary poprzez działanie Ducha Świętego, który uwiarygadnia ich słowa bardziej niż dowody z Pisma.My również powinniśmy być świadkami Zmartwychwstania Jezusa i głosić to w mocy Ducha Świętego, który działa w nas cały czas.