Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bliskie już jest Królestwo Niebieskie

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».
(Mt 10, 1-7)

Wybór dwunastu uczniów ma znaczenie symboliczne ; przywodzi na myśl dwanaście plemion Izraela i oznacza początek tworzenia nowego ludu Bożego. Jezus ustanowił dwunastu apostołów fundamentem nowego Izraela-Kościoła. Apostołowie zostali powołani aby reprezentować Jezusa i zostali posłani głosić Ewangelię. My również poprzez chrzest jesteśmy powołani do głoszenia dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa i Jego Królestwie Niebieskim, które jest blisko nas.