Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

O godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

Jezus kolejny raz przypomina mi o stałej gortowości na Jego przyjście. Moje życie powinno być oczekiwaniem w pokorze, a nie życiem wypełnionym tylko przyjemnościami doczesnymi. Dzisiaj staje w prawdzie, że często doczesne uciechy zasłaniają mi prawdę o tym dokąd powinienem zmierzać w swoich wyborach życiowych. Wszystkie moje myśli i działania powienienem kierować ku Bogu, a nie temu światu. Przepraszam Cię Jezu, że często “upijam” się doczesnymi przyjemnościami i nie dbam o czystośc swojego serca. Prezpraszam Cię Boże, że tak wiele we mnie obłudy, pychy i braku pokory w służeniu Tobie. Wybacz mi to wszystko Panie Jezu i nie dopuść na mnie tych wszystkich kar na które zasługuję.