Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przyjmij z radością dobrą nowinę

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A on ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.
(Mt 4,17. 23-25)

Jezus rozpoczyna swoją misję od głoszenia Ewangelii o Królestwie. Istotnym elementem Ewangelii jest wezwanie do nawrócenia. Jezus w tym swoim głoszeniu słowa nie zapomina o ludzkich cierpieniach i uzdrawia ludzi z różnych słabości duchowych i fizycznych. Troska o człowieka stanowi główną treść Ewangelii o Królestwie. Chrystus jest blisko każdego człowieka, szczególnie cierpiącego. Jego Dobra Nowina jest pochyleniem się nad życiem każdego z nas. Jezus dzisiaj przychodzi do nas aby nas uzdrowić i zbawić. Otwórzmy serca na Jego przyjście i przyjmijmy Jego ewangelię miłości.