Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».
(Mk 10, 28-31)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o opuszczeniu swoich najbliższych i pójściu za Nim. Nie należy jednak dosłownie traktować tych słów jako zachęty do porzucenia swojej rodziny, ale o wybór Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu. Jeśli chcemy pójść za Jezusem potrzebujemy oderwać się od dóbr tego świata, które często przeszkadzają nam w otwarciu się na Boga. Musimy też zapierać się wciąż samych siebie i odważnie nieść krzyż codzienności. Jezus zapewnia nas, że jeśli wybierzemy Go jako Pana naszego życia i będziemy Go naśladować głosząc odważnie Ewangelię, to otrzymamy życie wieczne w Jego królestwie.