Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulamin Wspólnoty Sursum Corda

I. Wprowadzenie

1. W roku 2011 przy Domu Zakonnym redemptorystów w Krakowie, ul. Zamoyskiego 56, w ramach działalności Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów powstała wspólnota “Redemptor”. W 2014 roku procesie restrukturyzacji do wspólnoty przyłączyły się osoby ze wspólnoty i szkoły nowej ewangelizacji Sursum Corda. Nastąpiła fuzja wspólnoty „Redemptor” oraz wspólnoty i szkoły nowej ewangelizacji Sursum Corda, która istniała dotychczas przy parafii św. Krzyża w Krakowie. Nazwa wspólnoty została zmieniona na Sursum Corda, nowym miejscem wspólnoty została Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie, duszpasterską troskę o wspólnotę przejęli redemptoryści.

2. Wspólnota gromadzi ludzi poszukujących żywej relacji z Bogiem, którzy razem:

  • modlą się i uwielbiają Boga;
  • budują braterskie relacje we wspólnocie Kościoła i w małych grupach;
  • wzrastają w wierze na drodze wspólnotowej i osobistej formacji wiary;
  • służą darami i talentami;
  • głoszą Ewangelię wypełniając misyjny nakaz Chrystusa.

Patronami wspólnoty są Matka Boża Nieustającej Pomocy i święty Jan Paweł II.

3. Misją wspólnoty jest pomoc osobom poszukującym, opuszczonym, oddalonym od Boga spotkać Chrystusa i stać się ludźmi wierzącymi. Członkowie wspólnoty czynią to na wzór Jezusa, który sam powiedział o sobie: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18-19).

4. Wspólnota Sursum Corda działa w oparciu o misję Kościoła Katolickiego w nurcie charyzmatu Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Ogólne założenia misji wspólnoty i jej związek z apostolską działalnością redemptorystów znajduje się w “ Dyrektorium współpracy w misji” , zatwierdzonym  przez Zarząd Generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (https://razemwmisji.pl/wp-content/uploads/2021/11/Dyrektorium-Wspolpracy-w-Misji.pdf).

5. Racją istnienia Wspólnoty jest formacja osób ochrzczonych jako uczniów – misjonarzy w  celu zaangażowania w ewangelizację. Ogólne założenia formacji znajdują się w “Ratio formationis dla współpracy w misji” wydanym przez Generalny Sekretariat Ewangelizacji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, Rzym 2021.

6. Wspólnota Sursum Corda prowadzi Szkołę Ewangelizacji „Sursum Corda”, która współpracuje w projekcie Szkół Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) (https://sursumcordamissio.com/szkola-nowej-ewangelizacji/). Działania szkoły ewangelizacji reguluje oddzielny regulamin.

6. Jednostką pomocniczą w realizacji misji wspólnoty jest stowarzyszenie „Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda”, które posiada osobowość prawną z siedzibą Krakowie wpisane do KRS pod nr 0000753431. Zasady działania stowarzyszenia zawarte są statucie (https://sursumcordamissio.com/stowarzyszenie/).

II. Formacja i rozwój wspólnoty

2.1  Założenia ogólne

1. Wspólnotę Sursum Corda w szerokim znaczeniu tworzą wszyscy, którzy uczestniczą w jej życiu.

2. Wspólnotę Sursum Corda w ścisłym znaczeniu tworzą osoby, które:

a) przynależą do Kościoła Katolickiego;

b) wyrażają świadomą wolę przynależenia do niej;

c) są gotowe realizować cele wspólnoty: ewangelizacja, formacja, budowanie relacji wspólnotowych, zaangażowanie w liturgię i życie modlitwy, służba.

3. Członkiem wspólnoty w sensie ścisłym zostaje osoba, która wzięła udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych (np. Kurs Nowe Życie, Seminarium Odnowy Wiary) oraz po przejściu okresu wstępnego (sympatyk), który trwa od pół roku do roku.

4. Rok formacyjny wspólnoty rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu następnego roku kalendarzowego. Formacja członka Wspólnoty rozpoczyna się od złożenia pisemnej deklaracji i obejmuje trzy kierunki rozwoju: osobista formacja, posługa ewangelizacyjna i uczestnictwo w życiu wspólnoty.

2.2 Formacja osobista

1. Obecność na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym programu “Razem w misji”.

2. Regularne uczestnictwo w małej grupie ewangelizacyjnej.

3. Uczestniczenie w czasie roku formacyjnego w nowych kursach i wydarzeniach  ewangelizacyjnych.

4.Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii oraz przynajmniej jeden raz w powszedni dzień tygodnia.

2.3 Posługa ewangelizacyjna

1. Przyjęcie przez uczestnika Wspólnoty jednej stałej posługi we wspólnocie.

2. Posługa podczas wspólnotowej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu lub modlitwy uwielbienia, organizowania świętowania wspólnoty w ramach agapy lub innych uroczystości.

2.4 Uczestnictwo w życiu wspólnoty

1. Modlitwa za Wspólnotę i jej posługę, w tym 30 minut osobistej Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia.

2. Uczestniczenie w świętowaniu wspólnoty.

3. Udział w spotkaniach organizowanych przez lokalną wspólnotę parafialną.

2.5 Formacja “Razem w misji”

Podstawowy program formacji zakłada 4 lata formacji “Razem w misji”

Rok I: Droga ucznia: podstawy

Rok II: Uczeń – misjonarz: wzrost

Rok III: Powołani do wspólnoty

Rok IV: Powołani do misji

Za treść merytoryczną oraz koordynację programu formacji odpowiedzialny jest Sekretariat Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

III. Struktura wspólnoty

3.1 Rada krajowa wspólnoty

1. Działania wspólnoty koordynuje Krajowy Duszpasterz, który jest mianowany przez Przełożonego Prowincji Warszawskiej Najświętszego Odkupiciela na okres 4 lat po konsultacji z radą krajową wspólnoty. Duszpasterzem Krajowym może być redemptorysta, który ma doświadczenie pracy w programie “Razem w misji” oraz Szkoły Ewangelizacji.

2. W skład rady krajowej wchodzą:

–  Krajowy duszpasterz wspólnoty;

–   Lokalni duszpasterze lub asystenci kościelni wspólnot;

–   Liderzy i wiceliderzy świeccy lokalnych wspólnot.

2.1. Duszpasterzem wspólnoty jest kapłan, który sprawuje duchową opiekę, podejmuje wspólną formację oraz angażuje się w działalność wspólnoty zgodnie z jej celem i misją.

2.2 Asystentem Kościelnym jest kapłan, który sprawuje duchową opiekę nad wspólnotą, lecz nie angażuje się we wspólną formację oraz misję wspólnoty. Zakres zaangażowania asystenta kościelnego ustalany jest w zależności od specyfiki wspólnoty lokalnej z lokalnymi liderami świeckimi oraz krajowym duszpasterzem.

4. Do zadań krajowej rady należy:

– koordynacja pracy lokalnych (parafialnych) wspólnot;

– troska o formację członków wspólnoty;

– utrzymywanie kontaktu i komunikacji między lokalnymi wspólnotami;

– reprezentacja wspólnoty na zewnątrz.

5. Spotkania Rady Krajowej Wspólnoty odbywają się przynajmniej  3 razy w roku.

3.2 Rada wspólnoty lokalnej

1. Lokalna wspólnota jest powołana do istnienia przez Radę Krajową, jeżeli dane środowisko spełnia wymogi dotyczące utworzenia nowej wspólnoty lokalnej.

2. W skład rady lokalnej wspólnoty wchodzą:

–   Duszpasterz wspólnoty lokalnej  lub asystent  kościelny;

–   Świecki lider i wicelider lokalnej wspólnoty;

–   Odpowiedzialny za kursy SNE (jeżeli wspólnota prowadzi kursy);

–   Odpowiedzialny na małe grupy;

–   Odpowiedzialny za koordynację diakonii we wspólnocie.

3. Spotkania Rady Wspólnoty lokalnej odbywają̨ się̨ przynajmniej raz na 2 miesiące.

4. W zależności od potrzeby można w każdym momencie zwołać ogólne zebranie Wspólnoty na wniosek członków Rady Wspólnoty.

5. W parafiach prowadzonych przez Redemptorystów, duszpasterza lokalnej wspólnoty lub asystenta kościelnego mianuje Przełożony Prowincji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów po zasięgnięciu opinii krajowego duszpasterza wspólnoty oraz lokalnego lidera świeckiego.

6. W parafiach nie prowadzonych przez redemptorystów duszpasterz wspólnoty lokalnej lub asystent kościelny zostaje ustanowiony przez proboszcza po konsultacji z krajowym duszpasterzem wspólnoty i świeckim liderem.

7. Świecki lider i wicelider wspólnoty lokalnej są wybierani na okres 4 lat przez członków wspólnoty w drodze głosowania.

8. Rada wspólnoty lokalnej określa zakres działań poszczególnych sektorów i diakonii wspólnoty i jest odpowiedzialna za życie apostolskie wspólnoty lokalnej. Kadencja członka rady trwa 4 lata. W razie rezygnacji przed upływem tego terminu duszpasterz/asystent kościelny wraz z liderem i wiceliderem wspólnoty lokalnej wybierają osoby, aby uzupełnić skład rady.

9. Liderów diakonii działających we wspólnocie wybiera rada wspólnoty.

10.  Za fundusze odpowiedzialny jest skarbnik wspólnoty lokalnej wybierany przez Radę Wspólnoty na kadencję 4 letnią. Na zakończenie każdego miesiąca skarbnik zobowiązany jest przedstawić rozliczenie zarządowi wspólnoty. Raz do roku, na zakończenie roku formacyjnego (do 31 sierpnia każdego roku) skarbnik przedstawia roczne sprawozdanie finansowe. O przeznaczeniu zebranych funduszy decyduje rada wspólnoty lokalnej.

11. Celem podkreślenia przynależności do wspólnoty oraz dla stworzenia funduszu, każdy członek wspólnoty jest zachęcany do comiesięcznej dobrowolnej składki do wspólnej kasy. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na działalność apostolską (np. ewangelizacja, organizacja rekolekcji).

IV. Postanowienia końcowe

1.Rada każdej wspólnoty lokalnej jest zobowiązana przedstawić roczne sprawozdanie z działalności wspólnoty Radzie Krajowej Wspólnoty.

2. Rozwiązanie wspólnoty lokalnej następuję po wspólnej decyzji rady wspólnoty lokalnej oraz rady krajowej.