Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności danych Stowarzyszenia Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda w Krakowie

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujmy, że Administratorem i odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie SE Sursum Corda z siedzibą w Krakowie  przy ul. Zamoyskiego 56.

 

2) Dane osobowe pozyskane w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia oraz korzystaniem z dóbr tworzonych przez Stowarzyszenie będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • realizacja zadań statutowych stowarzyszenia, w szczególności prowadzenie kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń ewangelizacyjnych (formularze rejestracyjne),
 • działalność pośrednio z tym związana np. organizacja noclegów oraz aktywność informacyjna dotycząca ww. wydarzeń i inicjatyw (mailowa, telefoniczna, smsowa),
 • umożliwienie kontaktu w sprawach bieżących realizowanych przez Stowarzyszenie,
 • realizacja podpisanej z Panią/Panem umowy,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania zadań statutowych stowarzyszenia (§7. Statutu Stowarzyszenia).

 

5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • czasu członkowska w Stowarzyszeniu, 
 • przepisy prawa, które mogą  obligować  Zarząd Stowarzyszenia do przetwarzania danych przez określony czas, 
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Stowarzyszenia, 
 • dane pozyskane dla przeprowadzania kursów, rekolekcji, wydarzeń ewangelizacyjnych będą przechowywane w okresie do 2 lat od zakończenia wydarzenia.

8) Ponadto, informuję, że ma Pani/Pan prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • przenoszenia swoich danych osobowych, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Stowarzyszenia (sne.diecezja.pl).

 

10) Informuję, że korzystamy również z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 787 417 412

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone