Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności danych Stowarzyszenia Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda w Krakowie

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujmy, że Administratorem i odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie SE Sursum Corda z siedzibą w Krakowie  przy ul. Zamoyskiego 56.

 

2) Dane osobowe pozyskane w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia oraz korzystaniem z dóbr tworzonych przez Stowarzyszenie będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • realizacja zadań statutowych stowarzyszenia, w szczególności prowadzenie kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń ewangelizacyjnych (formularze rejestracyjne),
 • działalność pośrednio z tym związana np. organizacja noclegów oraz aktywność informacyjna dotycząca ww. wydarzeń i inicjatyw (mailowa, telefoniczna, smsowa),
 • umożliwienie kontaktu w sprawach bieżących realizowanych przez Stowarzyszenie,
 • realizacja podpisanej z Panią/Panem umowy,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania zadań statutowych stowarzyszenia (§7. Statutu Stowarzyszenia).

 

5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • czasu członkowska w Stowarzyszeniu, 
 • przepisy prawa, które mogą  obligować  Zarząd Stowarzyszenia do przetwarzania danych przez określony czas, 
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Stowarzyszenia, 
 • dane pozyskane dla przeprowadzania kursów, rekolekcji, wydarzeń ewangelizacyjnych będą przechowywane w okresie do 2 lat od zakończenia wydarzenia.

8) Ponadto, informuję, że ma Pani/Pan prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • przenoszenia swoich danych osobowych, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Stowarzyszenia (sne.diecezja.pl).

 

10) Informuję, że korzystamy również z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.