Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda, zarejestrowane w październiku 2018 r.
w Krakowie, to naturalna konsekwencja rozwoju aktywności Wspólnoty Sursum Corda.
Ogrom zadań związanych z prowadzoną działalnością implikował potrzebę uporządkowania obszarów, wykraczających poza możliwości strukturalne Wspólnoty. 

Jednocześnie dodatkowym impulsem dla rozwijanych dzieł ewangelizacyjnych mogły stać się granty, dostępne jedynie w ramach aplikacji podmiotów sektora NGO.  Przyjęta przez Stowarzyszenie strategia działania jednoznacznie wpisywała się w programy dedykowane lokalnym beneficjentom – organizacjom pozarządowym i związkom wyznaniowym.

Stowarzyszenie jest organizacją obywatelską, zrzeszającą i zapraszającą do współpracy osoby, które w życiu prywatnym i publicznym kierują się wartościami chrześcijańskimi oraz nauką społeczną Kościoła Katolickiego. 

Jesteśmy platformą integracji i aktywizacji społeczności lokalnych w obszarze budowy trwałych więzi społecznych,  umożliwiających integralny rozwój człowieka, od sfery emocjonalno-duchowej, po obszar aktywności zawodowej i aktywności w sferze publicznej.

Naszym najważniejszym celem jest wsparcie różnorodnych form Nowej Ewangelizacji.
W praktyce oznacza to prowadzenie cyklicznych spotkań, kursów, warsztatów, szkoleń, wyjazdów formacyjnych oraz organizację otwartych wydarzeń kulturalnych. Istotnym obszarem jest również wsparcie i aktywizacja do samodzielnego życia osób wykluczonych oraz działalność na rzecz pomocy osobom z dysfunkcjami społecznymi, zagrożeniami
i uzależnieniami. Chcemy służyć konkretną pomocą osobom ze środowisk wieloproblemowych, stwarzając im ścieżki integralnego, duchowo-społecznego wyjścia z trudnych, czasem wręcz patologicznych sytuacji.

Wielkim kapitałem i potencjałem Stowarzyszenia są jego członkowie i sympatycy. Zespół posiada wysokie kompetencje organizacyjne i bogate doświadczenie, zdobyte zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym. Są z nami m.in. nauczyciele akademiccy, przedsiębiorcy, pracownicy socjalni, pedagodzy, teologowie, prawnicy, pracownicy administracyjni i ekonomiści. 

W działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie preferowane są nowoczesne rozwiązania
z zakresu administracji i zarządzania organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy projekt management. Stowarzyszenie ma charakter otwarty; wszystkich zainteresowanych przystąpieniem i pracą w realizacji kolejnych projektów zapraszamy!

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje projekt: “Międzypokoleniowy Inkubator Więzi Społecznych”,  finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

DOŁĄCZ DO NAS!

Statut Stowarzyszenia „Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Paragraf 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda” i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „SE Sursum Corda”.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony

Paragraf 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem o charakterze organizacji katolickiej, działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.); Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.); Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Ustawa z dnia 17.05.1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej Dz. U. 1989 nr 29 poz. 154) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

Paragraf 3

 1. Stowarzyszenie powstaje za aprobatą Prowincjała Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Prowadzi działalność w łączności  hierarchii Kościoła Rzymsko – Katolickiego.  Dla zapewnienia tej łączności opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje Asystent kościelny. Jest to redemptorysta mianowany przez Prowincjała Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego  Odkupiciela.  Jednocześnie Prowincja Warszawska Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela zastrzega sobie prawo wycofania mianowanego przez siebie Asystenta kościelnego w sytuacji, gdy uzna, że cele statutowe Stowarzyszenia nie są realizowane.
 2. Kandydat na asystenta kościelnego nie musi być członkiem Stowarzyszenia, a przyjęcie przez niego funkcji jest jednoznaczne z członkostwem w Stowarzyszeniu.
 3. Asystent kościelny pełni swą funkcję do czasu odwołania przez kompetentną władzę kościelną.
 4. Zakres obowiązków asystenta kościelnego, o którym mowa w punkcie 1, określają przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, decyzje kompetentnej władzy kościelnej oraz przepisy niniejszego Statutu.

Paragraf 4

 1. Stowarzyszenie ma prawo powoływania terenowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz własnych oddziałów terenowych.
 2. Stowarzyszenie ma prawo powoływania wewnętrznych jednostek organizacyjnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia i działających na podstawie regulaminu organu powołującego.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń organizacji o podobnych celach statutowych.
 4. O przystąpieniu do organizacji oraz o rezygnacji z członkostwa w organizacjach, o których mowa w ust. 3, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
 5. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.

Paragraf 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na rzecz realizacji celów statutowych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §6 Statutu.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 6, które są celami pożytku publicznego.
 5. Uchwałę o podjęciu i przedmiocie działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 6. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.
 7. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia. 

Rozdział 2.  Cele i środki działania Stowarzyszeni

Paragraf 6 

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Tworzenie i realizacja programów mających na celu ewangelizację dzieci, młodzieży, rodzin, osób wykluczonych zawodowo i społecznie;
 2. Promowanie katolickiej nauki społecznej oraz inicjowanie różnorodnych form nowej ewangelizacji;
 3. Aktywizacja i budowanie wspólnot o charakterze społeczno-religijnym;
 4. Służba na rzecz chorych i osób ze środowisk wieloproblemowych;
 5. Organizacja placówek upowszechniających naukę, szkolnictwo zawodowe, edukację, oświatę i wychowanie do samodzielnego życia;
 6. Tworzenie edukatoriów dla rodzin, małżeństw, osób samotnych;
 7. Działalność na rzecz wspierania rozwoju osób z dysfunkcjami społecznymi oraz współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, patologiami i uzależnieniami;
 8. Promocja i inicjowanie działań wchodzących w zakres ekonomii wartości;
 9. Działalność charytatywna;
 10. Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 11. Promocja i organizacja wolontariatu. 

Paragraf 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Prowadzenie kursów ewangelizacyjno-formacyjnych, zakładanie  i prowadzenie szkół ewangelizacji;
 2. Zakładanie i prowadzenie placówek formacyjnych, domów rekolekcyjnych, katolickich ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych;
 3. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 4. Prowadzenie ośrodków  wsparcia dziennego i terapii uzależnień cywilizacyjnych;
 5. Prowadzenie placówek szkolnych, edukacyjnych, warsztatowy i wychowawczych;
 6. Realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. Prowadzenie szkoleń i warsztatów realizujących cele  statutowe Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty;
 8. Prowadzenie i promocja różnorodnych form wolontariatu; organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy z kraju i zagranicy;
 9. Organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów, gal, konkursów i koncertów i innych inicjatyw;
 10. Organizowanie i prowadzenie wyjazdów ewangelizacyjno-misyjnych, w tym zagranicznych;
 11. Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną, realizujących cele statutowe Stowarzyszenia;
 12. Organizację kwest pieniężnych, zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów;
 13. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień i medali za działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia oraz zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Stowarzyszenie;
 14. Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez Internet;
 15. Tworzenie produktów z zakresu ICT (gry komputerowe, oprogramowanie, aplikacje mobilne itp.);
 16. Własną działalność wydawniczą, poligraficzną i fonograficzną;
 17. Realizację usług graficznych i edytorskich;
 18. Realizacja usług fotograficznych i filmowych;
 19. Prowadzenie działalności związanej z tłumaczeniami;
 20. Własną działalność medialną;
 21. Własną działalność reklamową, prowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych ATL i BTL;
 22. Współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia w Polsce i za granicą.
 23. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

Rozdział 3. Majątek i fundusze

Paragraf 8

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. Składek członkowskich;
 2. Darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej;
 3. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem;
 4. Dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów;
 5. Ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych;
 6. Dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów;
 7. Dochodów z kapitału;
 8. Dochodów z działalności gospodarczej;
 9. Środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Paragraf  9

Środki pieniężne mogą być przechowywane:

 1. Na rachunkach bankowych Stowarzyszenia;
 2. W gotówce, w kasie Stowarzyszenia.

Paragraf 10

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Paragraf 11

Stowarzyszenie nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Paragraf 12

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

Rozdział 4 . Członkowie Stowarzyszenia

Paragraf 13

 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
 2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi. 

Paragraf 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

 1. Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Posiada nieposzlakowaną opinię i w swoim życiu kieruje się wartościami na rzecz których działa Stowarzyszenie.
 3. Złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie oraz posiada pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Paragraf 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:

 1. Regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie formie.
 2. Udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie oraz posiada pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający, będący osobą prawną, reprezentowany jest przez upoważnionego przez niego przedstawiciela.
 4. Posiada nieposzlakowaną opinię i kieruje się wartościami na rzecz których działa Stowarzyszenie.

Paragraf 16

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd.

Paragraf 17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi ustanawiani są przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Paragraf 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Udziału w obradach  Walnego Zgromadzenia Członka  z głosem stanowiącym.
 2. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Paragraf 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 3. Regularnego płacenia składek członkowskich.
 4. Uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Paragraf 20

 1. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegać obowiązujące przepisy prawa związane z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegać zapisy Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujące przepisy prawa związane z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegać zapisy Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

Paragraf 21

 1. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Paragraf 22

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu, stwierdzona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd, następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. Śmierci członka albo utratę osobowości prawnej, w przypadku osób prawnych;
 3. Utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku;
 4. Naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia;
 5. Uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 6. Braku zapłaty kolejnych trzech składek członkowskich;
 7. Nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 8. Naruszenia dobrego imienia lub wizerunku Stowarzyszenia;
 9. Niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.

Paragraf 23

 1. Członkowi, którego dotyczy uchwała Zarządu, stwierdzająca utratę członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego Zebrania.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

Rozdział 5. Organy Stowarzyszenia

Paragraf 24

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

Paragraf 25

 1. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Członkowie organów Stowarzyszenia mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie.
 3. Umowy związane z wynagrodzeniem, o którym mowa w ust 2, podpisywane są przez Pełnomocnika reprezentującego w tym zakresie Stowarzyszenie powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków lub przez członka Komisji Rewizyjnej.

Paragraf 26

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Paragraf 27

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Paragraf 28

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.

Paragraf 29

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy;
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w §23 ust. 3;
 4. Na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

Paragraf 30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji;
 2. Uchwalenie Statutu i jego zmian;
 3. Wybór i odwołanie Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej;
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. Zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
 6. Uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Regulaminu Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków uzna to za stosowne;
 7. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy;
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

Paragraf 31

 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu oraz Asystent Kościelny. Asystent Kościelny może także pełnić funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazany przez Niego Wiceprezes lub inna osoba będąca Członkiem Zarządu.

Paragraf 32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 2. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia;
 3. Realizacja celów Stowarzyszenia;
 4. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków;
 6. Sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia;
 7. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 8. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 10. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
 11. Przyjmowanie i wykluczanie członków;
 12. Ustalenie wzorów pieczęci;
 13. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

Paragraf 33

Zarząd może powoływać Pełnomocników do realizacji określonych zadań.

Paragraf 34

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:

 1. Tworzyć biura;
 2. Zatrudniać pracowników;
 3. Angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

Paragraf 35

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 500 zł (pięćset złotych) do składania oświadczeń woli wymagane jest reprezentacja dwóch członków Zarządu.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie. 

Paragraf 36

 1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
 2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.
 3. Prezes Zarządu składa pisemnie rezygnację przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków. 37.

 Pararaf 37

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Kontrola, o której mowa w ust. 3 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.

Paragraf 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Paragraf 39

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §36.

Paragraf 40

 1. W przypadku zmniejszenia składu osobowego organów Stowarzyszenia w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu następuje decyzją Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Nie później niż 3 miesiące od zdarzenia, o którym mowa w §40.1 Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenia Członków.

Rozdział 6. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Paragraf 41

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w trybie zwykłym określonym w art. 41 pkt 1, w której zadecyduje o przeznaczeniu majątku oraz wskaże likwidatora bądź likwidatorów.
 3. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu majątku – majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

Jeżeli chcesz zaangażować się w działalność naszego stowarzyszenia zapraszamy Cię do wypełnienia wniosku i przedstawienia w sekretariacie.

Tutaj możesz pobrać wniosek o przyjęcie do stowarzyszenia